Text na řeč

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

 • zajišťuje výkon zřizovacích funkcí u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 • zajišťuje výkon zakladatelských funkcí u společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
 • zajišťuje vymezení úseků silnic na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • zajišťuje výkon vlastnických práv a proces majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem ve vlastnictví kraje, které spravuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, které nejsou zřizovací listinou svěřeny do přímé kompetence organizace
 • zpracovává a aktualizuje plán investiční výstavby krajské silniční sítě
 • zpracovává a aktualizuje plán opatření v oblasti BESIP na krajské silniční síti
 • zpracovává, zajišťuje a aktualizuje ostatní koncepční materiály kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství
 • zajišťuje přípravu a realizaci akcí v rámci dílčích programů vytvořených za účelem plnění zákonných povinností uložených právními předpisy vlastníkům silnic II. a III. tříd
 • zajišťuje proces zadávání veřejných a jiných zakázek v souladu s příslušným zákonem a vnitřními předpisy kraje v souvislosti se strategickou přípravou v oblasti dopravy a zajišťováním podkladů pro výkon vlastnických práv a pro proces majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem
 • zajišťuje administraci podpor poskytnutých z prostředků kraje
 • zajišťuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor
 • zajišťuje funkci koordinátora v oblasti BESIP v krajské působnosti
 • vyřizuje petice a stížnosti v rozsahu své působnosti
 • uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci z pozice vlastníka komunikací II. a III. třídy
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Oddělení silniční dopravy

 • zajišťuje výkon zakladatelských funkcí u společnosti JIKORD s.r.o.
 • zajišťuje činnosti související s výkonem závazku veřejné služby společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování uzavírání závazků veřejné služby podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování uzavírání závazků veřejné služby podle zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování přípravy Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje společností JIKORD s.r.o.
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi a Magistrátem Města České Budějovice ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • vyřizuje stížnosti a přezkoumává vyřízení stížností v rozsahu své působnosti
 • u autoškol rozhoduje podle zák. č. 247/2000 Sb. o udělení profesního osvědčení a jeho odnětí, provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku
 • uděluje akreditace provozovatelům školícího střediska ke zdokonalení odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů podle zák. č. 247/2000 Sb.
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí osvědčení a oprávnění k provozování stanic technické kontroly podle zák. č. 56/2001 Sb.
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou výjimečného užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenu technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Jihočeského kraje
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy po silnicích I. třídy podle § 43, odst. 5, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pokud přeprava nepřesahuje území kraje
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Oddělení silniční dopravy

 • vydává stanovisko potřebné pro vydání nebo změnu koncesní listiny
 • rozhoduje o udělení povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, která není živností podle živnostenského zákona
 • vydává potvrzení o prokázání splnění podmínky finanční způsobilosti
 • organizuje a provádí zkoušky ke splnění podmínky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu a vydává osvědčení odborné způsobilosti pro provozování dopravy
 • rozhoduje o udělení, neudělení a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy
 • schvaluje jízdní řády nebo jejich změny ve veřejné linkové osobní dopravě
 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě
 • poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy
 • ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení silničního hospodářství

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi a Magistrátem Města České Budějovice ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutí obcí
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy
 • organizuje kontroly na úseku silničního hospodářství na pověřených obcích, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá Ministerstvu dopravy České republiky, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy, zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštním předpisem pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Jihočeského kraje
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I.třídy podle § 77, odst. 1, písm. a), zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31. 12. 2015, je Jihočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy na svém území povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby.

Identifikační údaje správce:
- Název: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
- Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- IČO: 70971641

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:
- silnice II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

základní informace o rozsahu vykonávané správy jsou dostupné na adrese http://www.susjk.cz/cz/organizace/o-nas.

Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

doprava, správy a údržby silnic


Odborem zveřejňované informace

Stránky BESIP Jihočeského kraje

V rámci semináře BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje v pondělí 18. 10. 2010 byly spuštěny internetové stránky BESIP Jihočeského kraje, které naleznete na adrese: http://besip.kraj-jihocesky.cz/.

Obsahují např. aktuality z oblasti dopravy, informace o dopravní výchově včetně mapy dětských dopravních hřišť v Jihočeském kraji s fotografiemi a údaje o probíhajících i chystaných bezpečnostních opatřeních na našich silnicích.

Autoškoly - akreditace

Dne 1. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se změnil zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 49 a 50 zákona č. 374/2007 Sb. budou krajské úřady nově udělovat akreditace k provozování školících středisek. Krajský úřad udělí akreditaci žadateli na základě písemné žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje zákonné požadavky.

Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku

Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení


Autoškoly - Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách
 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu      s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,     v platném znění, provádí zkoušky budoucích učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Zkušebním dnem je pondělí, zkoušky probíhají v zasedací místnosti odboru dopravy a silničního hospodářství č. 2207a (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, budova G ve dvoře).
 

Na rok 2020 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:

 • 2. března 
 • 9. března 
 • 16. března 
 • 23. března 
 • 30. března 
 • 6. dubna 
 • 20. dubna 
 • 27. dubna 
 • 4. května 
 • 11. května 
 • 18. května 
 • 25. května 
 • 1. června 
 • 8. června 
 • 15. června
 • 22. června
 • 29. června 
 • 7. září 
 • 14. září 
 • 21. září 
 • 5. října 
 • 12. října 
 • 19. října 

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky. 
 

K přihlášce se doloží následující dokumenty:

a) platný průkaz totožnosti žadatele
b) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele 
c) doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření 
d) doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e) platný řidičský průkaz žadatele
f) výpis z evidenční karty řidiče - žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g) profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem) 
h) registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje.

 

Doklady uvedené pod písm. a), b), d) e), g), h) se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.
 

Zkouška se provádí v následujícím rozsahu:
 

a) zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (písemně zkušebním testem) 
b) zkouška - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (ústně) 
c) zkouška z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky (ústně) 
d) zkouška z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (ústně) 
e) zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ústně) 
f) zkouška z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (ústně u vozidla) 
g) zkouška z provádění výcviku v řízení vozidla (prakticky) 
h) zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

 

Usměrnění činnosti
Zkušební okruhy ke zkouškám

Zkušební komise:

Pro provedení zkoušky, popřípadě opakované zkoušky jmenuje ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje pětičlennou komisi, jejímž předsedou je vždy zaměstnanec příslušného odborného útvaru krajského úřadu v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky MDaS ČR č. 167/2002Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění. Pravidelnými členy zkušební komise jsou Jiří Pícha (odborný pracovník odboru dopravy KÚ JČK, 3 roky praxe ve státní správě, zkušební komisař v plném rozsahu, 11 let praxe profesionálního řidiče), Mgr. Luboš Rákosník (odborný pracovník odboru dopravy KÚ JČK, 13 let praxe ve státní správě, 20 let pedagogické praxe), Václav Kovář (krajský koordinátor BESIP, učitel autoškoly od roku 2003, odborný pracovník CSPSD, člen BESIP týmu Jihočeského kraje), Mgr. František Špale (bývalý krajský koordinátor BESIP, učitel autoškoly od roku 1988, předseda AMK Č. Budějovice, člen BESIP týmu Jihočeského kraje). Členem komise je vždy zástupce autoškoly nebo organizační složky státu, která prováděla základní školení žadatele o získání profesního osvědčení.
 

Kontaktní osoby: 
Jiří Pícha (tel. 386720545) a Mgr. Luboš Rákosník (tel. 386720133).
Přihlášky ke zkoušce jsou k vyzvednutí u kontaktních osob.

 


Podrobnosti k provádění zkoušek jsou uvedeny v příloze "Usměrnění činnosti".

Finanční způsobilost, odborná způsobilost a eurolicence

Finanční způsobilost, odborná způsobilost a eurolicence

Návod na postup při vyřizování žádostí - silniční doprava

Pro dopravce - návod na postup při vyřizování žádostí

Jak získat živnostenské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy nákladní nebo osobní (koncesi)

V případě, že chce budoucí dopravce provozovat dopravu malými vozidly, tj. nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t nebo osobními vozidly pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče:

1. Požádá o tuto koncesi živnostenský úřad.

2. Nahlásí příslušnému dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich SPZ, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst osob vč. řidiče, tovární značku a obchodní označení.

3. Vydá-li živnostenský úřad dopravci koncesi před vydáním IČ, je nutné požádat po přidělení IČ na živnostenském úřadu o nový výpis ze živnostenského rejstříku.

4. Poté, co dopravce obdrží koncesi, vybaví její kopií každé provozované vozidlo.

5. V případě osobní dopravy je potřeba nahlásit vozidlo i na příslušném dopravním úřadu obce s rozšířenou působností, kde mu bude zároveň vydán průkaz řidiče.V případě, že chce budoucí dopravce provozovat dopravu velkými vozidly, tj. nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t (tj. např. i dodávka o největší povolení hmotnosti 2800 kg + přívěs o největší povolené hmotnosti 1000 kg = celkem souprava 3800 kg) nebo osobními vozidly pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče:

1. Složí zkoušku odborné způsobilosti pro příslušný druh dopravy nebo si zajistí odpovědného zástupce, který je držitelem osvědčení. *

2. Prokáže na příslušném dopravním úřadu finanční způsobilost.

3. Požádá živnostenský úřad o koncesi. Jak přílohu žádosti předloží osvědčení o odborné způsobilosti (bod 1), potvrzení o prokázání finanční způsobilosti (bod 2), usazení v členském státě ES (zpravidla souhlas s umístěním sídla. Živnostenský úřad může požadovat ještě další doklady.

4. Vydá-li živnostenský úřad dopravci koncesi před vydáním IČ, je nutné požádat po přidělení IČ na živnostenském úřadu o nový výpis ze živnostenského rejstříku.

5. Poté, co dopravce obdrží koncesi obsahující IČ, vybaví kopií koncese každé provozované vozidlo.

Upozornění: Doprava velkými vozidly zahrnuje např. i dodávkou o největší povolení hmotnosti 2,8 t s přívěsem o největší povolené hmotnosti 1 t = celkem jízdní souprava 3,8 t).POSTUP PŘI PROKÁZÁNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI NA ROK 2019

1. Vyplníte tiskopis „Podklady k prokázání finanční způsobilosti".
2. Pokud máte změnu SPZ, uveďte v žádosti nejen novou, ale i předchozí, aby bylo zřejmé, že vozidlo se nezměnilo.
3. Pokud jste zrušili, prodali, dali do depozitu... vozidlo, napište do žádosti SPZ a k ní např. prodáno
4. Pokud jste pořídili nové vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, uveďte jej do žádosti s poznámkou - nové
5. V případě nového vozidla přiložte kopii osvědčení o registraci vozidla (velkého technického průkazu).
6. K vyplněnému tiskopisu „podkladů.." přiložte účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát. Pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet vlastního kapitálu a rezerv.
7. Částka pro výpočet finanční způsobilosti je pro rok 2019 ve výši 231 885 Kč na první vozidlo, 128 825 Kč na každé další vozidlo.JAK ZÍSKAT LICENCI ES (EUROLICENCI) A OPISY

Eurolicence je povolení k mezinárodní přepravě zvířat nebo věcí a osob velkými vozidly do států ES. Vydává se na jméno dopravce a je nepřenosná. 
Eurolicence zůstává v sídle dopravce, její ověřené opisy (vydá dopravní úřad k eurolicenci) je potřeba mít ve vozidlech


1. O eurolicenci může požádat dopravce, který má platné živnostenské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy nákladní nebo osobní.
2. Dopravní úřad vydá maximálně takový počet opisů eurolicence, který odpovídá počtu vozidel, na něž dopravce prokázal finanční způsobilost.
3. Eurolicence bude vydána na základě žádosti, zaplacení správního poplatku a předložení platného živnostenského oprávnění (výpis ze ŽR vč. IČ).

Podrobný postup:
a) podat vyplněnou žádost
b) uhradit správní poplatek 
- hotově: vyzvednout si na odboru dopravy platební příkaz a s tímto dojít do pokladny zaplatit poplatek
- převodem na účet: na základě žádosti bude sděleno bankovní spojení, po převodu poplatku na účet KÚ bude dopravci eurolicence zaslána poštou do vlastních rukou 
c) po předložení plné moci k vyzvednutí eurolicence bude tato vydána žadateli.
 
4. Pokud dopravce nemá vozidla nebo je nenahlásil dopravnímu úřadu, není možné, aby mu byla eurolicence vydána. Taktéž nebude vydána žadateli, který ještě nemá pravomocné rozhodnutí o udělení koncese.

5. V případě ztráty, zničení nebo odcizení opisu eurolicence bude na základě žádosti, čestného prohlášení o ztrátě (zničení, odcizení) a zaplacení správního poplatku vydán nový opis.

V případě, že dopravce zaměstnává řidiče ze třetích států, tj. ze států mimo členy ES, je potřeba, aby tito byli držiteli osvědčení řidiče.

Finanční způsobilost dopravců

Prokázání finanční způsobilosti dopravců

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

 • podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
 • žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Způsoby prokazování FZ:

Pokud je dopravce účetní jednotkou, tj. vede účetnictví, předloží:

 • A/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou auditorem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu auditora do seznamu auditorů podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech; nebo
 • B/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. daňovým poradcem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb.; nebo
 • C/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. účetní/m , k tomu prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku dokládající předmět podnikání účetního poradce (činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence); nebo
 • D/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám (např. pojištění finanční způsobilosti, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací + doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy; nebo
 • E/ bankovní záruku, uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací;

 

Splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ je možné nahradit ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude opatřena účetní závěrka. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede: a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá, b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje, c) místo a datum ověření, d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

 

Pokud není dopravce účetní jednotkou, tj. vede daňovou evidenci, předloží:

 • A/ přiznání k dani z příjmu fyzických osob, respektive jeho Přílohu č. 1; jež bude ověřena „jinou řádně oprávněnou osobou“; nebo
 • B/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám (např. pojištění finanční způsobilosti, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací + doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy; nebo
 • C/ bankovní záruku, sjednanou na dobu kalendářního roku, nebo hospodářského roku nebo s automatickou prolongací.

Pro splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ bude kopie daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede: a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá, b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje, c) místo a datum ověření, d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

 

Výpočet finanční způsobilosti

Účetní závěrka – pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet vlastního kapitálu a rezerv.

Daňová evidence - pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet řádků 1 – 6 tabulky D.
 

Termíny prokázání FZ:

 • podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo
 • podnikatel může také v odůvodněných případech požádat dopravní úřad před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.

V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu FZ neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.

Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu.

Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR.

Na rok 2021 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši 232 262 Kč a na každé další 134 590 Kč.

Odborná způsobilost dopravců

Informace ke zkouškám odborné způsobilosti v dopravě

Přihláška on-line k vyplnění zde. Tímto přihlášením jste automaticky pozváni ke zkoušce.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice jako dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, podle místa obvyklého bydliště žadatele, vyhlašuje řádné termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021:

5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2021. Od 8.00 hodin v počítačové učebně Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 1824/8, České Budějovice (budova D,  č. dveří 1.10 - přízemí).

V roce 2020 se ještě uskuteční zkoušky v termínu 3.11. a 1.12.

Ke zkoušce je nutné dostavit se alespoň 15 minut před jejím začátkem ke vchodu do budovy D, kde si uchazeče o zkoušky vyzvedne členka zkušební komise (tj. v 7:45). Poté se už do budovy nedostanete. 

Vyplnění přihlášky věnujte, prosím, maximální pozornost. Akceptovat je možné pouze přihlášky s řádně vyplněnými údaji.

V případě, že nepoužijete přihlášku on-line, ale zašlete ji datovou schránkou, poštou v listinné podobě nebo předáte přihlášku osobně, budete zařazeni ke zkoušce ve volném termínu až poté, co přihlášku obdrží oprávněný pracovník.

Každý žadatel se může přihlásit ke složení zkoušky z vybraného druhu dopravy pouze v jednom termínu.

Postup skládání zkoušky, hodnocení zkoušky a opakování zkoušky řeší vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Zkoušky skládají žadatelé elektronicky (na počítači).

Otázky a vzorové zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz) a zveřejní je ve Věstníku dopravy.

Zkušební testy a případové studie najdete ZDE

Krajský úřad na zkoušky nepřipravuje ani neposkytuje studijní materiály. Pouze zajišťuje provedení zkoušky a následné vydání osvědčení.

POZOR! ZKOUŠKY SE KONAJÍ V BUDOVĚ D, ulice Boženy Němcové čp. 1824/8, České Budějovice, viz foto.

Budova D

Žádost o vydání osvědčení

Eurolicence, osvědčení řidiče

VYDÁVÁNÍ LICENCE SPOLEČENSTVÍ - „EUROLICENCE"

V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. č. 1072/2009 a novelou zákona č. 111/1994 Sb. upozorňujeme na následující změny:

Eurolicenci jsou povinni mít dopravci, kteří provozují mezinárodní nákladní dopravu velkými vozidly.

Eurolicence je vydávána na dobu 10 let. Současně dopravní úřad vydá opis eurolicence pro každé velké vozidlo, pro které dopravce prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu.

Prokáže-li dopravce finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání FZ prokazoval. Neprokáže-li FZ, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy.

Pokud dopravce přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Za vydání eurolicence je od 1. června 2012 stanoven dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 1000 Kč, za vydání opisu eurolicence 200 Kč.

Eurolicence vydané před platností nařízení zůstávají v platnosti po dobu, která je na nich uvedena.

Formulář žádosti je také možno vyzvednout si na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, v kancelářích č. 212 a 213, budova G.

Žádost o vydání Povolení Společenství (Eurolicence) dle § 33b, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Eurolicence - žádost ke stažení

Žádost o vydání opisů Povolení Společenství (Eurolicence) dle § 33b, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Eurolicence - žádost o opis ke stažení

Žádost o vydání Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby podle licence Společenství dle § 33d zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Žádost o osvědčení řidiče ke stažení

ŽADATELÉ O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ ŘIDIČE, POZOR!

Od 1.10.2020 je nutné jako přílohu žádosti doložit:
Cestovní doklad řidiče
Doklad prokazující oprávnění řidiče k pobytu na území České republiky
Doklad prokazující oprávnění řidiče k výkonu práce území České republiky
Pracovní smlouvu řidiče
Doklad prokazující sociální pojištění řidiče (doklad OSSZ o přidělení čísla sociálního pojištění)
Řidičský průkaz (obsahující harmonizovaný kód 95(DD.MM.RR), tj.do kdy platí profesní způsobilost řidiče
Průkaz profesní způsobilosti řidiče (pokud ŘP neobsahuje harmonizovaný kód)

Řidičský průkaz – str. 2 s vyznačením harmonizovaného kódu
  Řidičský průkaz – str. 2 s vyznačením harmonizovaného kódu

 

Přehledy dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
 • Rozsah závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v roce 2020  linkovou osobní dopravou Seznam ke stažení
 • Seznam dopravců, s nimiž má Jihočeský kraj uzavřeny smlouvy o závazku veřejné službSeznam ke stažení

Koordinátor dopravy Jihočeského kraje společnost JIKORD s.r.o.

jikord

 


Plán dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

Plán dopravní obslužnosti území na léta 2017 - 2021 na webových stránkách společnosti JIKORD s.r.o.

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru. Projekt byl realizován od září roku 2009 do listopadu roku 2010. Projekt byl rozdělen na část analytickou a návrhovou. V rámci analytické části byly provedeny rozsáhlé dopravně inženýrské průzkumy, byla provedena analýza stavebně a dopravně-technického stavu silniční sítě, a také dopravně bezpečnostní analýza nehodových lokalit. Hodnocení silniční sítě bylo provedeno formou multikriteriální analýzy. Podkladem multikriteriální analýzy byly výstupy z analytické části. Výstupem tohoto hodnocení bylo stanovení úseků s vysokou, střední a nízkou prioritou. Na základě hodnocení silniční sítě byla následně navržena konkrétní opatření jak investičního, tak i neinvestičního (opravy) charakteru na úsecích silniční sítě a rovněž byly stanoveny priority těchto opatření.

Na hodnocené síti byly tedy stanoveny priority opatření jednak dle platné územně plánovací dokumentace a zároveň byly navrženy další (chybějící) opatření u kterých byla stanovena taktéž priorita realizace. Pro přehlednost a názornost propojení všech opatření na území kraje byla zároveň identifikována opatření jejichž investorem není Jihočeský kraj - opatření na nadřazené silniční síti (silnice ve správě ŘSD ČR) a opatření jiných investorů (opatření v souvislosti s výstavbou NJZ). Na základě výstupů projektu Koncepce byla stanovena předpokládaná finanční náročnost navržených opatření v jednotlivých časových horizontech a zároveň bylo vyčísleno čerpání těchto finančních prostředků v jednotlivých časových obdobích, které dle zadání projektu byly stanoveny do 7 let, 7 - 15 let a časový horizont nad 15 let.

Podrobnější informace a celý materiál

Akční plán pro komunikace na území Jihočeského kraje

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Jčk

Mapové přílohy

Odpovědná osoba: Bc. Milan Veleba, veleba@kraj-jihocesky.cz, 386 720 206

Programy výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území kraje

Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2020

Program inv. výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy SÚS JčK - aktualizace 2020

Program inv. výstavby a oprav na silnicích II. a III. Třídy na území Jč. kraje - aktualizace 2020


 

Postupy sestavení programů 

Postup sestavení Programu inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje
Postup sestavení Programu inv. výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy SÚS Jčk
Postup sestavení Programu opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP

Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4

Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a stavbách související s dálnicí D3 a D4

Memorandum ke stažení 

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje

Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice

Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice

Dokument ke stažení

V zimě neudržované úseky silnic na území kraje

Aktuální Nařízení rady Jihočeského kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí naleznete zde.

Cyklogenerel Jihočeského kraje pro období 2014 2020

Cyklogenerel Jihočeského kraje pro období 2014 2020 naleznete na stránkách Nadace Jihočeské cyklostezky.

jihočeské cyklostezky

 

Projekt Vltavská cyklostezka

VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA

Vltavská cyklostezka - ilustrační obrázek

 

Záměr komplexního projektu Vltavské cyklostezky vznikl na základě jednání dotčených měst a obcí, JCCR, Nadace Jihočeské cyklostezky, Českokrumlovského rozvojového fondu, organizace Český Krumlov Tourism, TO Českobudějovicko-Hlubocko a Jihočeského kraje v polovině roku 2019.

Cílem je realizace Vltavské cyklostezky v úseku Nová Pec – Týn nad Vltavou v maximální míře v kontaktu s řekou v předpokládané délce 188,4 km vedené po samostatném tělese o šířce cca 2,5 - 3 m s šotolinovým nebo asfaltovým povrchem. Záměrem je maximální přiblížení cyklostezky k řece v co největším kontaktu se systémy veřejné dopravy a vytvoření nové nabídky sportovního i rekreačního využití pro širokou veřejnost, nových investičních příležitostí a pracovních míst pro obce a subjekty v dosahu řeky. Současná Vltavská cyklotrasa je vedena jen zčásti podél Vltavy, řada úseků je vedena i ve větší vzdálenosti od řeky po silnicích III. třídy např. úsek Vyšší Brod – Rožmberk n/Vlt., Spolí – Slupenec – Český Krumlov, Český Krumlov – Zlatá Koruna, Štěkře – Záluží – Opalice – Březí, Včelná – Rožnov.

Záměr má nadregionální význam, s návazností na evropskou síť cyklostezek (EuroVelo7) s předpokládaným propojením do Horního Rakouska, Bavorska a Středočeského kraje. Propojení atraktivních turisticky přitažlivých lokalit – jižní část Šumavy, Lipno, Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou vytváří výjimečný produkt jak pro rozvoj cestovního ruchu, tak i pro obyvatele Jihočeského kraje jako součást občanské vybavenosti, významně rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit a zvyšuje atraktivitu dotčeného území. 

V současnosti jsou některé části plánované cyklostezky realizovány z prostředků měst a obcí resp. za kofinancování z prostředků SFDI určených pro výstavbu nebo opravy cyklistických stezek. Jedná se zejména o úseky po levém břehu Lipenské vodní nádrže a úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Purkarec. Některé další úseky jsou realizovány částečně či v přípravě. Významná část trasy dosud nemá žádnou předprojektovou přípravu. Veškeré tyto činnosti byly dosud zajišťovány vlastními silami obcí bez jednotného řízení a komplexního pohledu na naplňování záměru, který je v tomto rozsahu nad jejich síly i finanční možnosti. 

Proto se Jihočeský kraj rozhodl v roce 2019 převzít úlohu koordinátora a investora této komplexní stavby a za úzké spolupráce s dotčenými obcemi a dal si cíl do roku 2025 tento projekt zrealizovat.

Na podporu záměru projektu bylo v září 2019 schváleno a následně podepsáno „Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky mezi samosprávnými celky“ zahrnující dotčená města a obce. Cílem této deklarace je nejen spolupráce při předprojektové a projektové přípravě, ale rovněž zajištění následného provozu a údržby cyklostezky péčí zúčastněných obcí. 

Financování projektu Vltavské cyklostezky včetně projektové dokumentace bylo plánováno z více finančních zdrojů. Jako možné zdroje Jihočeský kraj předpokládá SFDI, operační programy evropské unie (IROP, IPRÚM, Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika) a vlastní zdroje. 

Celkové odhadované náklady na projektovou přípravu, majetkoprávní vypořádání dosahují částku 1,276 mil. Kč s DPH. Jedná se o kvalifikovaný odhad, který bude dále zpřesňován projektovými dokumentacemi u jednotlivých dílčích úseků a  samozřejmě i rozsahem a cenou vykupovaných pozemků.

Záměr projektu předložený Centrální komisi Ministerstva dopravy byl tímto orgánem schválen dne 28. 4. 2020.

 

Další podrobné informace k projektu lze nalézt v níže uvedených dokumentech:

Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky

Dopadová studie a rámcová studie proveditelnosti a realizace projektu

Specifikace stavebních objektů

Krátká prezentace projektu Vltavská cyklostezka

Popis dokončených úseků Vltavské cyklostezky

 

 


Tiskové zprávy Jihočeského kraje k projektu Vltavská cyklostezka:

Projekt Vlatvská cyklostezka
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 - zpráva

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 - zpráva rok 2015

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 - zpráva rok 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 – zpráva rok 2019

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS)

Veškeré informace naleznete na stránkách společnosti JIKORD s.r.o.:

jikord logo

 

Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2017 - 2021

Veškeré informace naleznete na stránkách společnosti JIKORD s.r.o.:

jikord logo

 

Zpoplatnění silnic I. třídy - výsledky sčítání dopravy

Jihočeský kraj v souvislosti s dopady zpoplatnění silnic I. třídy od 1. 1. 2020 zajistil individuální sčítání dopravy v roce 2019 (září, říjen) a v roce 2020 (leden, únor).

Individuální sčítání dopravy na silnicích I. třídy v roce 2019

1_intenzita dopravy_I_20_2-3056
2_intenzita dopravy_I_20_2-5090
3_intenzita dopravy_I_20_2-1308
4_intenzita dopravy_I_22_2-0270
5_intenzita dopravy_I_22_2-0300
6_intenzita dopravy_I_22_2-0336
7_intenzita dopravy_II_139_2-1760
8_intenzita dopravy_II_139_2-1780
9_intenzita dopravy_II_173_2-4520
10_intenzita dopravy_III_1399_2-1690
11_intenzita dopravy_II_144_2-3841
Sčítání dopravy 1995-2019 (TV + SV) a graf
Sčítání dopravy 2019 (TV + SV)
Sčítání dopravy 2019 (TV-LN + SV)

Příloha č. 1 - navržené sčítací body
Příloha č. 4 - vysvětlivky

Individuální sčítání dopravy na silnicích I. třídy v roce 2020

1_intenzita dopravy_I_20_2-3056
2_intenzita dopravy_I_20_2-5090    
3_intenzita dopravy_I_20_2-1308
4_intenzita dopravy_I_22_2-0270
5_intenzita dopravy_I_22_2-0300
6_intenzita dopravy_I_22_2-0336
7_intenzita dopravy_II_139_2-1760
8_intenzita dopravy_II_139_2-1780
9_intenzita dopravy_II_173_2-4520
10_intenzita dopravy_III_1399_2-1690
11_intenzita dopravy_II_144_2-3841
Nárůst a pokles v roce 2020 oproti roku 2019 (TV, SV)
Nárůst a pokles v roce 2020 oproti roku 2019 nad 3,5t (TV-LN, SV)    
Sčítání dopravy 1995-2020 (TV + SV) a graf
Sčítání dopravy 2020 (TV + SV)
Sčítání dopravy 2020 (TV-LN + SV)

Příloha č. 1 - navržené sčítací body
Příloha č. 4 - vysvětlivky

Individuální sčítání dopravy na silnicích I. třídy - březen 2020 

Poznámka: výsledky sčítání byly ovlivněny zaváděním opatření proti šíření koronaviru Sčítání jaro 2020.zip

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ODSH

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Vzory smluv
Formuláře, tiskopisy a dokumenty ke stažení
Dopravní informace

Dopravní informace

Důležité informace pro řidiče o sjízdnosti silnic, uzavírkách a omezeních na území Jihočeského kraje najdou zájemci na webových stránkách Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 

Mimo jiné je zde přehled o rozdělení silnic do tří pořadí důležitosti při zimní údržbě, kterou střediska SÚS povinně zajišťují vždy od počátku listopadu do konce března následujícího roku na celkem 693 km silnic I. třídy a 5 484 km silnic II. a III. třídy.

Řidiči se zde mohou seznámit i s časovými lhůtami od výjezdu mechanizace, které mají silničáři stanoveny pro zimní údržbu na jednotlivých kategoriích silnic. Praktická jsou i doporučení náhradních tras pro silniční uzavírky.

Informace týkající se uzavírek z důvodu modernizace úseků silnic II. a III. tříd a mostů naleznete ZDE.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje:

SUSJK

 

 

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE
Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik.

Zimní údržba online

 

 

 

 

 


Zimní výbava - označení úseků pomocí značek C 15a, C 15b na území Jihočeského kraje

Značka zimní výbava C15A

 •  
 •  
 •  

 

 

 • Silnice I.tříd - na území Jihočeského kraje - není osazeno.
 • U silnic II. a III. tříd probíhá schvalování před příslušným silničními úřady. Přehled komunikací s osazeným zimním značením najdete na adrese http://www.zimni-znacka.cz/vybava-jihocesky.

Jednotný systém dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR

jsdi

 

 

 


Aktuální dopravní zpravodajství na webových stránkách Českého rozhlasu

zelená vlna

 

 

 

 


Pro oblast dopravy jsou významné i výstrahy a varování na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

čhmu

 

 

 


Plánované rozšíření dálnic na území Jihočeského kraje - dálnice D3

řsd

 

 

 

 

Odkazy na užitečné internetové stránky

Internetové stránky, doporučované odborem dopravy a silničního hospodářství jako zdroj informací.
 

Stránky BESIP Jihočeského kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zelená vlna - dopravní zpravodajství

Státní fond dopravní infrastruktury

Informace o jízdních řádech

MVCR - pátrání po odcizených vozidlech

Vše o autobusové dopravě